f
s
f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis cing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis theme natoque

Follow Me
TOP
Image Alt

2 żywioły

Warunki uczestnictwa i rezerwacji

Warunki uczestnictwa i rezerwacji w imprezach organizowanych przez Akademię 2 Żywioły

I. Zasady ogólne
1. Biuro zobowiązuje się do realizacji imprezy w sposób zgodny z ofertą oraz do zabezpieczenia ilości i jakości zawartych w ofercie świadczeń.
2. Organizatorem jest AKADEMIA 2 ŻYWIOŁY MARCIN MICHALIK 03-932 Warszawa, Katowicka 19/2 NIP 5211008461.
3. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez 2 ŻYWIOŁY określają w nich udział Klientów i stanowią integralną część umowy wyjazdu.
4. O pierwszeństwie udziału w imprezie decyduje termin wpłaty zaliczki. Ilość miejsc jest ograniczona.
5. Organizator nie odpowiada za przedmioty wartościowe, zgubione, zniszczone lub pozostawione przez uczestników podczas obozów, rejsów, zajęć. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Organizatora istnieje możliwość skorzystania z depozytu.

II. Zawarcie umowy
1. Rezerwacji dokonuje się na Formularzu Zgłoszenia na stronie www, ew. w formie mailowej. Zawarcie umowy UCZESTNICTWA polega na odesłaniu (przekazaniu) wypełnionej Umowy Zgłoszenia przez Uczestnika (prawnego opiekuna) j po zapoznaniu się przez zawierającego umowę z treścią umowy, ofertą Organizatora, oraz Warunkami Uczestnictwa co zostaje potwierdzone podpisem zawierającego umowę oraz po opłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami warunków płatności
2. Uczestnikiem imprezy jest osoba, której dane są zawarte w Formularzu Zgłoszenia.
3.W przypadku skorzystania przez osobę zawierającą umowę z internetowego formularza rejestracyjnego udziału w imprezie, zawarcie umowy następuje w chwili złożenia zgodnych oświadczeń woli stron o zawarciu umowy. Takim oświadczeniem woli ze strony zawierającego umowę o udział imprezie jest moment wpłaty zaliczki zaś ze strony Organizatora jest to moment, w którym Organizator potwierdził zgłoszenie w formie mailowej. Zawierający umowę zobowiązany jest do podania pełnych danych teleadresowych i wpłacenia zaliczki w terminie i wysokości określonej w umowie.

III. Warunki płatności
1. Przy zawarciu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości podanej w opisie imprezy w ciągu 7 dni od wypełnienia Formularza Zgłoszenia.
2. Pozostała część ceny winna być wpłacona nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3. Organizator dopuszcza możliwość odstępstwa od tej zasady, wówczas w Umowie zostaną zawarte uzgodnione z Uczestnikiem terminy wpłat.
4.1 Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie oinformować organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy, albo
b) przyjmuje voucher w wysokości dokonanej wpłaty do wykorzystania na inny wyjazd (lato/zima)
c) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych.
4.2 Jeżeli organizator odwołuje imprezę z przyczyn mających związek z pandemią Covid 19 , klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
b) przyjąć voucher w wysokości dokonanej wpłaty do wykorzystania na inny wyjazd (lato/zima)
c) zażądać zwrotu wniesionej kwoty – organizator ma obowiązek zwrotu w terminie do 194 dni od daty wniosku.
5. a) Klient może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
5. b) Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w ust. 5 a), jest skuteczne wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy.
5. c) Za nie uiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
6. W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie organizatora z zastrzeżeniem pkt 5 organizator dokonuje potrąceń od dokonanych wpłat, w celu pokrycia kosztów poniesionych przez organizatora w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy:
– zaliczki przy odstąpieniu do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;
– 50% wpłaty 30-8 dni przed rozpoczęciem imprezy;
– w przypadku odstąpienia w terminie 7-0 dni przed rozpoczęciem imprezy Organizator dokona indywidualnego rozliczenia poniesionych kosztów, które mogą stanowić do 100% wpłaty.
7. Miejscem płatności jest rachunek bankowy wskazany przez 2 ŻYWIOŁY.
8. Kalkulacja cenowa wyjazdów zagranicznych jest przygotowana dla kursu maksymalnego euro < 4,80 pln i KCS 0,20 pln. W razie wzrostu ceny walut Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wyjazdu uwzględniającej % wzrostu ceny waluty kraju wyjazdu.

WYJAZDY W 2023 ROKU 

Organizator zastrzega sobie, że  cena wyjazdu może ulec zmianie ze względu na podwyższenie cen u naszych kontrahentów do 21 dni przed wyjazdem.

IV. Prawa i obowiązki klientów
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej Umowy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy udzielanej przez opiekunów i instruktorów.
3. Uczestnik obozu zobowiązuje się: brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów, przestrzegać regulaminu ośrodka, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie pić alkoholu oraz utrzymywać pokoje w porządku i czystości. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z obozu bez zwrotu opłaty za obóz na koszt Zgłaszającego. Uczestnik kursu zobowiązany jest stosować się do poleceń wychowawców, instruktorów.
4. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania: książeczki zdrowia, legitymacji szkolnej ważnych w okresie trwania imprezy jeśli są wymagane.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych dewizowych, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i krajach tranzytowych, docelowych.
6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania.
7. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika niepełnoletniego odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ustawowi i zobowiązują się do pokrycia 100% kosztów ich usunięcia w sposób określony przepisami prawa miejsca pobytu.
8. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
– działaniem lub zaniechaniem klienta;
– działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechał nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
– siłą wyższą.
9. Zgłaszający i uczestnik wyrażają automatycznie przy zawarciu umowy zgodę na wykorzystywanie przez organizatorów danych osobowych w celach statystycznych i marketingowych oraz na zamieszczenie zdjęć z imprezy na stronie organizatora oraz w materiałach informacyjnych. Brak zgody zostanie dostarczony organizatorowi pisemnie przed rozpoczęciem imprezy na druku umowy lub wypełnionej Karcie Kwalifikacyjnej.
10. Organizator przyjmuje reklamacje w ciągu miesiąca od dnia zakończenia imprezy. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ilości lub jakości świadczeń stanowi pisemna reklamacja wraz z uzasadnieniem
a) Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 10 dni od daty rezygnacji klienta lub uznania reklamacji.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych warunkami uczestnictwa mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.